LEVERANSVILLKOR

Dessa försäljningsvillkor gäller för konsumenter och näringsidkare (nedan gemensamt kallade "kund") som köper produkter från Altered Stockholm AB, organisationsnummer 556976-2619, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm ("Säljaren"). Försäljning till handlare sker endast efter separat överenskommelse.

Lagen om konsumentköp och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (sw: lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) ("distansavtalslagen") och andra konsumentskyddslagar är tillämpliga på försäljning till konsumenter. Försäljning sker inte till minderåriga eller kunder under 18 år.

Med undantag för vad som anges i dessa villkor gäller lagen om försäljning av varor vid försäljning till näringsidkare.

Pris
Priserna på Altereds webbplats inkluderar moms. Priserna anges i euro, USD INR. Fraktkostnader och andra avgifter kan tillkomma.

Betalning
Vi accepterar PayPal, Visa och Mastercard. Alla belopp kommer att debiteras ditt konto omedelbart efter köpet.

Leverans
Leveranser till konsumenter sker normalt via vanlig post eller UPS. Leveranskostnaderna kommer att visas för dig innan du ger ditt slutliga godkännande av ditt köp. Risken för produkterna övergår till kunden när de levereras till kunden. Om vi har de beställda produkterna i lager skickar vi dem inom 24 timmar. Om produkterna inte finns i lager skickas de inom sex veckor.

Leveranser till näringsidkare sker enligt "Incoterms FCA Nässjö, Sverige". Altered ordnar transport på uppdrag av kunden och på kundens bekostnad. Transportkostnaderna kommer att tillhandahållas innan du ger slutligt godkännande av ditt köp och debiteras dig som en del av beställningen. Transporten sker i enlighet med transportörens villkor. Leveranstiden för produkter är cirka 6 veckor från beställning.

Produkter för leverans till länder utanför Sverige kan vara föremål för skatter, moms, tullar och avgifter som tas ut av destinationslandet ("importavgifter"). Mottagaren av försändelsen är importör i destinationslandet och är ansvarig för alla importkostnader. När det gäller varje artikel för vilken importskatt har beräknats, godkänner du att transportören agerar som ditt ombud hos de relevanta tull- och skattemyndigheterna i destinationslandet, för att förtulla dina varor, behandla och betala dina faktiska importskatter för denna artikel. För att få information om de faktiska importavgifterna eller för att få dokumentation eller kvitton i samband med tullklareringen kan du kontakta det transportföretag som anges i din sändningsbekräftelse.

Returfrakt (när produkten inte hämtas ut av kunden)
Om kunden inte hämtar ut produkten kommer den att returneras till Altered. Kunden kommer att debiteras en avgift för att täcka Altereds rimliga transport- och administrationskostnader.

Rätt att ångra
Enligt lagen om distansavtal har du som konsument under vissa omständigheter rätt att ångra ditt köp. Om du vill ångra ditt köp ska du kontakta Altereds kundtjänst på support@alteredcompany.com inom 14 dagar från det datum då du fick produkten (ångerfristen), för att hävda din ångerrätt och skapa en retursändning. Om avtalet omfattar flera produkter börjar ångerfristen att löpa från och med det datum då du fick den sista produkten. Du kan använda ångerformuläret som finns under FAQ/Kundsupport.

Om du utnyttjar din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från det datum då du informerade Altered om att du vill ångra ditt köp, på egen bekostnad skicka tillbaka produkten till Altered. Du ansvarar således för returfrakten (inklusive risk). Du bör packa produkten väl, och helst i samma förpackning som produkten skickades till dig i för att minimera risken för transportskador. När du returnerar en produkt ska beställningsnumret alltid anges. Om du utnyttjar din ångerrätt kommer köpesumman att återbetalas så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att Altered tog emot produkten från dig, eller från det att du kan visa att produkten skickades tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. Altered kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du har använt för betalningen av produkten. Om du har använt eller testat produkten i större utsträckning än vad som skulle ha varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, kan Altered kräva ersättning från dig för produktens värdeminskning. Ångerrätten gäller inte för näringsidkare.

Garanti
Altereds produkter omfattas av en garanti på två (2) år från inköpsdatumet. Altered reparerar eller ersätter produkten om den är defekt och du har meddelat Altered om felet utan onödigt dröjsmål efter det att felet upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts, men under inga omständigheter efter garantiperiodens slut. Garantiperioden förlängs inte om produkten repareras eller ersätts. Denna garanti påverkar inte de rättigheter som du har som kund enligt tvingande lagstiftning, t.ex. konsumentskyddslagen eller lagen om distansavtal. Garantin gäller dock endast för produkter som köps och används i Sverige.

Garantin gäller endast om munstycket har installerats och använts korrekt. Installationen av produkterna måste göras på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Garantin omfattar inte skador till följd av frysning eller skador och funktionsfel som beror på föroreningar i vattnet. Garantin gäller inte heller för defekter som orsakats av felaktig rengöring (skrubba eller användning av slipande/korrosiva rengöringsmedel). Defekter till följd av normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa installations- och serviceanvisningar ersätts inte. Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller andra kostnader än för den levererade produkten. Skador orsakade av spänningskorrosion till följd av vattenförhållanden eller den omgivande miljön, eller på grund av felaktig installation, ska inte ingå i produktansvaret.

Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller skador på annat än produkten. Garantin täcker inte företagsförluster. För att göra anspråk på garantin måste du kontakta kundtjänst på support@alteredcompany.com. Du måste bifoga ett kvitto, en faktura eller annat dokument som visar när du köpte den tillgängliga produkten. Defekter åtgärdas genom kostnadsfri reparation eller utbyte mot samma eller liknande produkt.

Returer accepteras endast efter godkännande av Altered. Alla returer ska innehålla ett RMA-nummer. Transportkostnader för returbeställningar är kundens ansvar.

Ansvar
Altereds ansvar till följd av defekter i produkter är begränsat till vad som anges i dessa villkor och i enlighet med konsumentköplagen och annan konsumentskyddslagstiftning i förhållande till konsumenter och lagen om försäljning av varor och annan relevant lagstiftning i förhållande till näringsidkare.

Om du har returnerat den defekta produkten och Altered har avhjälpt felet eller genomfört en ny leverans, kommer Altered att ersätta dina rimliga fraktkostnader för att returnera produkten så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar från det att Altered mottog produkten. Om felet är av väsentlig betydelse och reparation eller utbyte inte kan göras har du rätt att häva köpet. Om köpet hävs kommer köpeskillingen att återbetalas så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från det att Altered mottog produkten.

För produkter som skickas internationellt, observera att Altereds garanti kanske inte är giltig. Produktmanualer, instruktioner och säkerhetsvarningar finns kanske inte på destinationslandets språk; produkterna (och medföljande material) är kanske inte utformade i enlighet med destinationslandets standarder, specifikationer och märkningskrav; och produkterna överensstämmer kanske inte med destinationslandets spänning och andra elektriska standarder (vilket kräver användning av en adapter eller omvandlare vid behov). Du är ansvarig för att försäkra dig om att produkten kan importeras lagligt till destinationslandet. Vid beställning från Altered är mottagaren den registrerade importören och måste följa alla lagar och bestämmelser i destinationslandet. Internationella kunder bör vara medvetna om att gränsöverskridande försändelser kan öppnas och inspekteras av tull- och/eller postmyndigheter. Vi kan också komma att lämna viss beställnings-, leverans- och produktinformation, t.ex. titlar, till våra internationella transportföretag, och sådan information kan förmedlas av transportföretagen till tull- och/eller postmyndigheter för att underlätta tullklarering och för att följa lokal lagstiftning.

Om beställningen är en gåva märks paketet med "Gåva", men kostnaden för varan anges fortfarande på tullblanketten. Tullmyndigheterna kräver att värdet på gåvoförsändelsen anges direkt på paketet.

Integritet
Altered följer den svenska dataskyddslagen. Altered är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnar till Altered i samband med en beställning. Altered använder uppgifterna normalt endast för att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot kunderna, besvara kundens frågor eller ge kunden tillgång till specifik information eller erbjudanden. Altered kan också behandla personuppgifterna för ytterligare ändamål som är direkt relaterade till det ursprungliga syftet för vilket uppgifterna samlas in, om det är nödvändigt för att förbereda, förhandla och ingå ett avtal med kunden, om det krävs enligt lag eller av den behöriga myndigheten, om det är nödvändigt för att upprätta eller upprätthålla en rättslig åtgärd eller ett försvar, eller om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller annan brottslig verksamhet.

Kunden har rätt att, kostnadsfritt, en gång per år skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som sker. Kunden kan när som helst skriftligen begära att kundens registrering raderas eller rättelse av, registrerade uppgifter, förutsatt att raderingen inte påverkar fullgörandet av avtalsavtalet. Kunden har också möjlighet att skriftligen meddela att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, till exempel för direktmarknadsföring. Personuppgifter bevaras tills de inte längre behövs. Dock inte längre än vad som är tillåtet enligt den svenska dataskyddslagen. Begäran om information om, radering och rättelse av personuppgifter ska lämnas skriftligen till Altered på support@alteredcompany.com.

Kakor etc.
Den
härwebbplatsen använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa din surfning. Mer information om hur Altered använder cookies finns här.

Avgörande av tvister
Om du har en tvist med Altered har du rätt att väcka talan utanför domstol hos den nationella nämnden för konsumenttvister, ARN. ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag. Den är opartisk och ger inga råd till någon av parterna. ARN prövar normalt inte tvister som rör belopp på mindre än 1 000 kronor. Observera att du måste lämna in din ansökan till ARN inom sex månader från det datum då Altered sa nej till dina krav. Mer information finns på www.arn.se.

Din integritet är viktig för oss och vi vet att du bryr dig om hur information om din beställning används och delas. Vi vill att våra internationella kunder ska vara medvetna om att gränsöverskridande försändelser kan öppnas och inspekteras av tull- och/eller postmyndigheter. Vi kan också komma att tillhandahålla viss beställnings-, leverans- och produktinformation, t.ex. titlar, till våra internationella transportörer, och sådan information kan förmedlas av transportörerna till tull- och/eller postmyndigheter för att underlätta tullklarering och följa lokal lagstiftning.